Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Kuulustelu ja esitutkinta

Esitutkintalain mukaan poliisin on suoritettava esitutkinta poliisille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin kun on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkinnan valmistuttua poliisi lähettää esitutkintapöytäkirjan syyttäjälle. Tässä vaiheessa poliisi voi myös lähettää jutun sovitteluun, jos asianosaiset ovat kuulusteluissa siihen suostuneet.


Kuulustelut

Poliisi kuulustelee rikoksen esitutkinnassa epäiltyä ja asianomistajaa sekä tarvittaessa todistajia. Joissain tapauksissa kuulustelu voidaan tehdä myös puhelimitse.


Alaikäisen huoltajilla on oikeus olla mukana kuulustelussa. Kuulusteluun voi halutessaan ottaa todistajan tai avustajan mukaan,


Alaikäisen kuulusteluun kutsutaan mukaan sosiaalilautakunnan edustajan (=useimmiten sosiaalityöntekijä), joka tulee paikalle ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 


Sinulla on oikeus tarkastaa poliisin kirjaama kuulustelukertomus.


Rikosen uhrilla eli asianomistajalla on kuulustelussa velvollisuus kertoa totuus. Jos antaa kuulustelussa tahallaan perättömiä tietoja, siitä voi seurata rangaistus.Todistajan kuulustelu

Todistajalla on velvollisuus puhua kuulustelussa totta, eikä saa salata mitä tietää tutkittavana olevasta asiasta. Todistajalla on oikeus kieltäytyä todistamasta, jos asianosaisena on lähiomainen. 

Todistaja voi olla velvollinen saapumaan oikeuteen todistamaan. Siitä lähetetään todistajalle erillinen kutsu postitse.


Oikeus saada esitutkintapöytäkirja

Asianosaisilla on oikeus saada esitutkintapöytäkirjasta maksuton kopio noutamalla sen poliisipiirin kansliasta, jossa on ollut kuulustelussa. Esitutkintapöytäkirjan voi saada luettavakseen vasta sitten, kun esitutkinta on valmis. Jos rikoksen uhri ei halua yhteystietojensa joutuvan epäillyn tietoon, hän voi kieltää niiden merkitsemisen pöytäkirjaan.

Alaikäisen huoltajalla on oikeus pyytää kopio esitutkintapöytäkirjasta.


Tulosta sivu

SANASTOA

Esitutkintapöytäkirja

Poliisin laatima materiaali, johon kootaan kaikki esitutkinnan toimenpiteet, kuten tutkintailmoitus, kuulustelupöytäkirjat ja liitteet.


Pidätys

Poliisilla on oikeus käyttää pakkokeinoja, jotka kohdistuvat henkilön vapauteen. Näitä ovat kiinniottaminen, pidättäminen, vangitseminen ja matkustuskielto. Poliisin käyttämistä pakkokeinoista on säädetty pakkokeinolaissa.

Sakko

Lievissä rikoksissa, kuten näpistyksessä ja lievässä pahoinpitelyssä, poliisi voi antaa epäillylle sakon, jonka syyttäjä vahvistaa. Tämä edellyttää  asianomistajan suostumusta.