Rikosten ja Riitojen Sovittelu Helsingissä

Nuorten sovittelu

Sovittelu on vaihtoehtoinen tapa käsitellä rikos- tai riita-asiaa suhteessa perinteiseen tuomioistuinkäsittelyyn.
Sovittelulla on joissain tilanteissa mahdollista välttää oikeudenkäynti - tai ainakin voit olla itse aktiivisesti vaikuttamassa rikosprosessin kulkuun.

Mitä rikoksia voi sovitella?

Sovittelussa voidaan käsitellä muun muassa pahoinpitelyjä, vahingontekoja ja omaisuusrikoksia. Useimmin jutut ohjautuvat sovitteluun suoraan poliisilta tai syyttäjältä, mutta myös asianosaiset voivat itse tehdä aloitteen sovittelusta ottamalla yhteyttä sovittelutoimistoon. Poliisi kysyy kuulusteluissa halukkuutta sovitteluun. Sovittelualoitteen voi tehdä myös alaikäisen huoltaja.

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja suostumuksen voi peruuttaa missä vaiheessa prosessia tahansa. Sovittelu edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta. Alaikäisten osalta tarvitaan myös huoltajilta suostumus. Sovitteluneuvottelussa ei ole pakko päästä sovintoon: jos sovintoon ei päästä, rikosasian käsittely palautuu takaisin oikeusviranomaisille.

Mitä hyötyä on sovitella?

Sovittelussa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja vaikuttaa itse asiansa lopputulokseen. Tavoitteena on saada molempia osapuolia tyydyttävä sopimus vahingonkorvauksesta tai muista sovintoon johtavista toimenpiteistä. Aikaansaadulla sovinnolla voi olla vaikutusta rikosoikeudelliseen käsittelyyn.

Sovittelun kulku

Sovittelijoina toimivat koulutetut vapaaehtoissovittelijat, jotka kutsuvat sovittelun koolle. Mukaan kutsutaan myös huoltaja/huoltajat. Jos osapuolet pääsevät sovintoon asiassa, laaditaan osapuolten välillä kirjallinen sopimus. Sovittelijat auttavat sopimuksen laatimisessa. Sovittelun tuloksena syntyneissä sopimuksissa noudatetaan yleisesti vahinkojen korvaamisen oikeuskäytäntöä ja oikeudellisia kohtuullisuuden periaatteita. Sopimus lähetetään tiedoksi oikeusviranomaiselle. Sovittelussa etenkin nuorten kohdalla pyritään sovittelusopimuksiin, joissa ei olisi yhteisvastuullista korvausvelvoitetta.
Sovittelussa tehdyt sopimukset ovat sopimusoikeudellisesti päteviä, ja niille voidaan hakea käräjäoikeudelta vahvistus jolloin niistä voi tulla ulosottokelpoisia.

Asianomistajarikoksen sovittelu

Kun kyseessä on asianomistajarikos, esimerkiksi vahingonteko, ja syntyy sovinto, ei syytettä nosteta, ellei tärkeä yleinen etu niin vaadi.

Virallisen syytteen alaisen rikoksen sovittelu

Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa, kuten pahoinpitelyissä, ratkaisuvalta on aina viime kädessä syyttäjällä. Sovittelun ansiosta oikeudenkäynti voidaan usein kokonaan välttää tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta mitattaessa. Mahdollinen oikeuskäsittely ei ole este sovittelulle.


Lue lisää:
THL - Sovittelu

Tulosta sivu